(بخش سوم مربوط به دانشجویان است)

بخش اول: روشها و منابع کاربردی سازی دانش

چرخه کاربردی سازی دانش

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

دوازده روش کاربردی سازی دانش

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

اپلیکیشن کتاب صوتی نوار

جهت نصب اپلیکیشن، کلیک کنید...

اپلیکیشن کتاب الکترونیک طاقچه

جهت نصب اپلیکیشن، کلیک کنید...

بی پلاس/خلاصه کتاب رایگان صوتی

جهت مشاهده سایت، کلیک کنید...

خرید آنلاین کتاب چاپی

جهت مشاهده سایت، کلیک کنید...

بخش دوم: روشها و منابع کاربردی سازی پژوهش
(دانش بنیان، استارت آپ، کارآفرینی)

چرخه کاربردی سازی پژوهش

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

دوازده روش کاربردی سازی پژوهش

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

دانلود مقاله علمی رایگان

برای جستجو و دانلود مقاله، کلیک کنید...

کاربردی سازی دانش بنیان پژوهش

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

کاربردی سازی پژوهش با استارت آپ

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

کاربردی سازی پژوهش با کارآفرینی

جهت مشاهده جزئیات، کلیک کنید...

بخش سوم: منابع مورد نیاز دانشجویان

صفحه ما در اینستاگرام

جهت پیوستن به صفحه ما، کلیک کنید...

گروه دروس دکتر عظیمی در آیگپ

جهت پیوستن به گروه، کلیک کنید...

جستجو در کتابخانه های لرستان

جهت جستجوی کتاب، کلیک کنید...